ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ

อำเภอเขื่องใน ประกอบด้วย พระรัตนวิมล เจ้าคณะอำเภอเขื่องในพร้อมด้วยเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ภิกษุ สามเณร

นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเขื่องใน

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอเขื่องใน

ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

 

ณ วัดเขื่องกลาง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี พระครูสุขุมวรรโณภาส เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา
16 ธันวาคม 2558

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net