ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

เยี่ยมชม การดำเนินงาน โคก หนอง นา ดารา โมเดล บ้านดู่ จังหวัดสุรินทร์ ของพระอาจารย์สังคม

เยี่ยมชม การดำเนินงาน โคก หนอง นา ดารา โมเดล บ้านดู่ จังหวัดสุรินทร์ ของพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ และคณะญาติธรรม ซึ่งหนึ่งปี มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว น่าอนุโมทนา

Posted by พุทธธรรม นำชีวิต ป่าดงใหญ่วังอ้อ on 26 กุมภาพันธ์ 2016
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net