ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านนาขาม

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอโพธิ์ไทร ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการปลูกคุณธรรมและความดี แก่เยาวชน ๖๐๐ คน ถวายพระราชก...

โพสต์โดย พุทธธรรม นำชีวิต ป่าดงใหญ่วังอ้อ บน 4 มิถุนายน 2016
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net