ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มูลนิธิพระพุทธโลนาถสุโขทัย วัดยางน้อย

เนื่องในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

มูลนิธิพระพุทธโลนาถสุโขทัย วัดยางน้อย

โดยพระพรหมวชิรญาณ และภาคี เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม พระ ครู คลัง ช่าง หมอ พ่อ แม่

เด็กเยาวชน คนในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าว มาบูรณาการ จัดทำเป็น โครงการ

บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โดยความร่วมมือของ(บวร)

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑ โดยใช้มิติด้านสุขภาพ ด้านสังคม/วัฒนธรรม

ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจ ให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาวะโดยความร่วมมือของ(บวร)

แล้วประสานข่าย ขยายผล สู่ผืนแผ่นดินภาคอีสานตอนล่าง

ประกอบไปด้วย ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์

ซึ่งนี้มีพิธีบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง พระพรหมวชิรญาณ

จังหวัดอุบลราชธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

กรมอนามัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว

และประชุมสร้างความเข้าใจในแผนงานโครงการ

ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

๖ กันยายน ๒๕๕๙

 

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net