ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ด้านศาสตร์พระราชา นำมาเขียนเป็นตำราลงบนแผ่นดิน

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 1- 10

แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 01 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 02 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 03

แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 04 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 05 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 06 - 07

แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 08 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 09 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 10

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net