ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ตารางแห่งความสุข

วัน / เวลา

รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันแรก 08-10น.

พิธีเปิด

หน่วยงานที่เข้าอบรม

10-11.00 น.

ธรรมปฏิสันถาร

ผอ.ศูนย์ฝึกอบรม

11-12.00น.

การพัฒนาบุคลิกภาพ /

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

12-13.00น.

รับประทานอาหาร

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

13-14.00น.

การพัฒนาบุคลิกภาพ (ย.ว.ท.) กริยาที่เป็นเสน่ห์ และท่าทางติดลบ

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

พัก 30 นาที

14.30-16.00น.

เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์เรียนรู้ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

16-17.30 น.

อาบน้ำ

ครู/เจ้าหน้าที่โครงการ

17.30-18.30น.

รับประทานอาหาร

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

18.30-19.30น.

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

20-22.00น.

พระคุณพ่อ-แม่ และทักษะทำให้พ่อแม่ภูมิใจ

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

22.30 น.

พักผ่อน

วันที่สอง

05.30 - 07.00 น.

เป้าหมายชีวิตขั้นที่สาม (ประโยชน์อย่างยิ่ง) และคุณธรรมที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

ทำวัตร สวดมนต์ ภาวนา ยืนสมาธิ เดินสมาธิ นั่งสมาธิ ไสยาสน์สมาธิ ทำจิตมัชฌิมา

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

07-08.30น.

รับประทานอาหาร

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

08.30-09.30 น.

เป้าหมายชีวิต และคุณธรรมที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

พัก 30 นาที

10-12.00 น.

โทษ ภัย ของอบายมุข สิ่งเสพติด และทักษะการตัดสินใจท้าทายชีวิตวัยรุ่น

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

12-13.00น.

รับประทานอาหาร

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

13-14.00 น.

เพลินธรรม

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

พัก 30 นาที

14.30-16.00 น.

กฎแห่งกรรม และเบญจธรรมนำสุข

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

16-17.30 น.

อาบน้ำ

ครู/เจ้าหน้าที่โครงการ

17.30-18.30น.

รับประทานอาหาร

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

18.30-19.30น.

คนดีมีความกตัญญูต่อ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

พัก 30 นาที

20-22.00น.

จุดเทียนแห่งปัญญา / บูชาพระคุณครู

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

22.30 น.

พักผ่อน

วันที่สาม

05.30 - 07.00 น.

เป้าหมายชีวิตขั้นที่สาม (ประโยชน์อย่างยิ่ง) และคุณธรรมที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

ทำวัตร สวดมนต์ ภาวนา ยืนสมาธิ เดินสมาธิ นั่งสมาธิ ไสยาสน์สมาธิ ทำจิตมัชฌิมา

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

07-08.30น.

รับประทานอาหาร

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

08.30-09.30 น.

การทำบุญอย่างฉลาด ตักบาตรความดี

ผู้เข้าอบรม/ครู/เจ้าหน้าที่

09.30-11.00 น.

สรุปกิจกรรม / เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / พิธีปิด

ผอ.ศูนย์ฯ / หน่วยงาน

11-12.00น.

รับประทานอาหาร

วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม

12.00 น.

เดินทางกลับ

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net